You are here: Home สินค้า/ผลกำไร ราคาแนะนำขายอู้ฟู่
PDF Print E-mail
ราคาแนะนำขายอู้ฟู่ราคาแนะนำขายอู้ฟู่
ชุดเล็ก ชุดกลาง ชุดใหญ่
ลูกชิ้นปลาอู้ฟู่ 7 ลูก  25 บ. 10 ลูก 35 บ.
ตัดลูกละ 2 ชิ้น
13 ลูก 45 บ.
ลูกชิ้นปลาระเบิด 6 ลูก 20 บ.

10 ลูก 30 บ.
(ตัดลูกละ 3 ชิ้น)

13 ลูก 40 บ.
ลูกชิ้นกุ้งระเบิด 10 ลูก 20 บ. 16 ลูก 30 บ.
(ตัดลูกละ 2  ชิ้น)
22 ลูก 40 บ.
ปลาเส้นอินทรีย์ ชุดละ 30 บ.
 


Line id : ufofishball